AOSC Wiki / AOSC OS / AOSC OS 安全公告系统 (AOSA) /
其他语言: English

AOSC OS 安全公告系统 (AOSA)

跟踪 AOSC OS 中发现的安全漏洞

AOSA?§

AOSC OS 安全公告系统(AOSC OS Security Advisories,简称 AOSA)于 2017 年推出,旨在协助跟踪 AOSC OS 中发现的安全漏洞,并帮助用户了解可用的安全更新,这些更新通常与功能更新和其他错误修复更新混合在一起。

格式和编号§

AOSA 使用一种非常简单的格式,旨在为用户提供清晰明了的通知和指引,如以下示例所示:

 AOSA-2018-0008: Update WildMIDI to 0.4.2
|----|----|----|-------------------------|

安全公告的发布流程§

安全公告的发布通常意味着一个安全更新周期的结束。通常,这个周期可以概括为以下的这些流程: